Anatomy Guy

Lighting study at SAE Institute

Lighting homework at SAE Institute.

Model by Hector Moran

  • Maya
  • V-Ray